pgslotth.website

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยสมบูรณ์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

[คุณต้องมีอายุอย่างน้อย [18] ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ การใช้เว็บไซต์นี้ [และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้] คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย [18] ปี]

[เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เมื่อใช้เว็บไซต์นี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แสดงว่าคุณยินยอมให้ Casino Whizz ใช้คุกกี้ตามเงื่อนไขของ Casino Whizzนโยบายความเป็นส่วนตัว

ใบอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์| ||123

Unless otherwise stated, Casino Whizz and/or its licensors own the intellectual property rights in the website and material on the website. Subject to the license below, all these intellectual property rights are reserved.

คุณสามารถดู ดาวน์โหลดเพื่อวัตถุประสงค์ในการแคชเท่านั้น และพิมพ์หน้าต่างๆ จากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเอง ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่าง และที่อื่นๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

คุณต้องไม่:

 • เผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ซ้ำ (รวมถึงการเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่น) โดยไม่ได้รับความยินยอม

 • ขาย เช่า หรือให้อนุญาตช่วงเนื้อหาจากเว็บไซต์

 • แสดงเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ต่อสาธารณะ

 • ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก หรือ มิฉะนั้นจะหาประโยชน์จากเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า]

 • [แก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์; หรือ]

 • [แจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ [ยกเว้นเนื้อหาเฉพาะและจัดทำขึ้นอย่างชัดแจ้งสำหรับการแจกจ่ายซ้ำ].]

[ในกรณีที่เนื้อหาจัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการแจกจ่ายซ้ำ อาจเป็นได้เฉพาะ แจกจ่าย [ภายในองค์กรของคุณ].]

การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือความบกพร่องของความพร้อมหรือ การเข้าถึงเว็บไซต์ หรือในลักษณะใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อคัดลอก จัดเก็บ โฮสต์ ส่ง ส่ง ใช้ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่ประกอบด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม โปรแกรมบันทึกการกดแป้นพิมพ์ รูทคิท หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

คุณต้องไม่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบหรือโดยอัตโนมัติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขูดข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล การดึงข้อมูล และการเก็บเกี่ยวข้อมูล) บนหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Casino Whizz

[You must not use this website to transmit or send unsolicited commercial communications.]

[คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Casino Whizz]

[Restricted access

[การเข้าถึงพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้ถูกจำกัด Casino Whiz ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ [อื่น ๆ] ของเว็บไซต์นี้ หรือทั้งเว็บไซต์นี้จริง ๆ ตามดุลยพินิจของ Casino Whizz

หาก Casino Whiz ให้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านแก่คุณเพื่อให้คุณสามารถ เข้าถึงพื้นที่จำกัดของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาหรือบริการอื่น คุณต้องแน่ใจว่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านถูกเก็บเป็นความลับ

[Casino Whiz อาจปิดใช้งาน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณตามดุลยพินิจของ Casino Whizz แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือ คำอธิบาย]

[เนื้อหาของผู้ใช้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ “เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ” หมายถึงเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ เนื้อหาเสียง เนื้อหาวิดีโอ และภาพและเสียง เนื้อหา) ที่คุณส่งมาที่เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด

คุณให้สิทธิ์อนุญาตแก่ Casino Whiz ทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดพิมพ์ แปล และแจกจ่าย เนื้อหาผู้ใช้ของคุณในสื่อที่มีอยู่หรือในอนาคต คุณยังให้สิทธิ์แก่ Casino Whiz ในการให้สิทธิ์ต่อสิทธิ์เหล่านี้ และสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อละเมิดสิทธิ์เหล่านี้

เนื้อหาผู้ใช้ของคุณต้องไม่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ต้องไม่ละเมิดบุคคลที่สามใดๆ สิทธิ์ตามกฎหมายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และต้องไม่สามารถก่อให้เกิดการดำเนินคดีได้ไม่ว่าจะกับคุณหรือ Casino Whiz หรือบุคคลที่สาม (ในแต่ละกรณีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)

คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยัง เว็บไซต์ที่เป็นหรือเคยเป็นหัวข้อของการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือการร้องเรียนอื่น ๆ ที่คล้ายกันที่ถูกคุกคามหรือเกิดขึ้นจริง

Casino Whiz ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้ หรือจัดเก็บไว้ใน Casino Whizz's เซิร์ฟเวอร์ หรือโฮสต์หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้

[โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของ Casino Whizz ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ Casino Whiz จะไม่ดำเนินการตรวจสอบการส่งเนื้อหาดังกล่าวไปยัง หรือสิ่งพิมพ์ ของเนื้อหาดังกล่าวในเว็บไซต์นี้]

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย Casino Whiz ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลและเนื้อหาที่มีให้ในเว็บไซต์นี้

โดยไม่กระทบต่อลักษณะทั่วไปของย่อหน้าข้างต้น Casino Whiz ไม่รับประกันว่า:

 • เว็บไซต์นี้จะใช้งานได้ตลอดเวลาหรือไม่มีเลย; หรือ

 • ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ครบถ้วน เป็นความจริง ถูกต้องหรือไม่ทำให้เข้าใจผิด

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่เป็นหรือมีขึ้นเพื่อเป็นคำแนะนำใดๆ [หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง [กฎหมาย การเงิน หรือการแพทย์] ใดๆ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม]

ข้อจำกัดความรับผิด

Casino Whiz จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ (ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายการติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการละเมิดหรืออื่นๆ) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ หรือการใช้ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้:

 • [ในขอบเขตที่เว็บไซต์นี้ ให้ฟรีสำหรับการสูญเสียโดยตรง;]

 • สำหรับการสูญเสียทางอ้อม พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง; หรือ

 • สำหรับการสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียรายได้ รายได้ ผลกำไรหรือเงินออมที่คาดว่าจะได้รับ การสูญเสียสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสูญเสียชื่อเสียงหรือค่าความนิยม หรือการสูญเสียหรือเสียหายของข้อมูล

ข้อจำกัดความรับผิดเหล่านี้มีผลบังคับใช้แม้ว่า Casino Whiz จะได้รับคำแนะนำอย่างชัดแจ้งถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ข้อยกเว้น

ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบของเว็บไซต์นี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันโดยนัยตามกฎหมาย ว่าจะผิดกฎหมายที่จะยกเว้นหรือจำกัด; และไม่มีข้อความใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบของเว็บไซต์นี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ Casino Whizz ในส่วนที่เกี่ยวกับ:

 • การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ Casino Whizz

 • การฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงในส่วนของ คาสิโน Whizz; หรือ

 • เรื่องที่จะผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายสำหรับ Casino Whiz ในการยกเว้นหรือจำกัด หรือพยายามหรือเจตนาที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด

ความสมเหตุสมผล

การใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าการยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อจำกัดความรับผิดชอบของเว็บไซต์นี้มีความสมเหตุสมผล

หากคุณไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้สมเหตุสมผล คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

บุคคลอื่น

[คุณยอมรับว่า ในฐานะนิติบุคคลที่มีความรับผิดจำกัด Casino Whiz มีส่วนได้เสียในการจำกัดความรับผิดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่และพนักงาน . คุณตกลงว่าคุณจะไม่เรียกร้องใด ๆ เป็นการส่วนตัวต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ Casino Whizz ในส่วนที่เกี่ยวกับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณได้รับเกี่ยวกับเว็บไซต์]

[โดยไม่กระทบกระเทือนต่อวรรคก่อนหน้านี้] คุณยอมรับว่า ข้อจำกัดของการรับประกันและความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อจำกัดความรับผิดของเว็บไซต์นี้จะปกป้องเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา ผู้สืบทอด ผู้รับมอบหมาย และผู้รับเหมาช่วงของ Casino Whizz ตลอดจน Casino Whizz

ข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้

If any provision of this website disclaimer is, or is found to be, unenforceable under applicable law, that will not affect the enforceability of the other provisions of this website disclaimer.

=การชดใช้ค่าเสียหาย

You hereby indemnify Casino Whizz and undertake to keep Casino Whizz indemnified against any losses, damages, costs, liabilities and expenses (including without limitation legal expenses and any amounts paid by Casino Whizz to a third party in settlement of a claim or dispute on the advice of Casino Whizz’s legal advisers) incurred or suffered by Casino Whizz arising out of any breach by you of any provision of these terms and conditions[, or arising out of any claim that you have breached any provision of these terms and conditions].

การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์อื่นๆ ของ Casino Whizz ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม Casino Whiz อาจดำเนินการดังกล่าว ตามที่ Casino Whiz เห็นสมควรที่จะจัดการกับการละเมิด รวมถึงการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ บล็อกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่อยู่ IP ของคุณไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอให้บล็อกการเข้าถึงของคุณ เว็บไซต์และ/หรือดำเนินคดีทางศาลกับคุณ

รูปแบบต่างๆ

Casino Whiz อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะมีผลกับการใช้เว็บไซต์นี้นับจากวันที่ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขบนเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับเวอร์ชันปัจจุบัน

การมอบหมาย

Casino Whiz อาจถ่ายโอน ทำสัญญาย่อย หรือจัดการกับสิทธิ์และ/หรือภาระผูกพันของ Casino Whizz ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณไม่สามารถถ่ายโอน ทำสัญญาช่วง หรือจัดการกับสิทธิ์และ/หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การแยกออกจากกัน

หากบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกกำหนดโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและ/หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดอื่นๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป หากข้อกำหนดใดที่ผิดกฎหมายและ/หรือบังคับใช้ไม่ได้จะเป็นกฎหมายหรือบังคับใช้ได้หากส่วนหนึ่งของส่วนนั้นถูกลบ จะถือว่าส่วนนั้นถูกลบ และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลต่อไป

ข้อตกลงทั้งหมด| ||187

These terms and conditions [, together with [DOCUMENTS],] constitute the entire agreement between you and Casino Whizz in relation to your use of this website, and supersede all previous agreements in respect of your use of this website.

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตาม [กฎหมายที่ใช้บังคับ] และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ [ไม่ใช่-]เขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวของศาลสเปน

error code: 1001